Vi bruger Cookies!     

         
 X     
boligbytte

Hjertet taler altid sandt
Spirituelt Boligbytte 

Du står selv for kontakten til den, du vil bytte bolig med. Du er selv ansvarlig for, at du får, det du ønsker. Vær vågen og mærk efter om det du står overfor, er det rigtige.

Siden er 100 % gratis. Du kan have den stående ½ år, hvorefter den bliver slettet.

 

Regler for boligbytte:

Uddrag af Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.


§ 1. Loven gælder for leje af:

1) Almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation.

2) Almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en amtskommune.

3) Almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution.

Stk. 2. Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder ved arbejde.

Stk. 3. Loven gælder ikke ved fremleje af en almen bolig omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Almene boliger kan være indrettet som enkeltværelser. Ved et enkeltværelse forstås i denne lov et eller flere beboelsesrum uden eget køkken, som alene lejeren og dennes husstand disponerer over.

§ 69. Lejeren har ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig. Stk. 2. Udlejeren kan modsætte sig bytte, hvis

1) den fraflyttede lejer ikke har beboet boligen i 3 år,

2) boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum eller

3) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Stk. 3. Udlejeren skal modsætte sig bytte, hvis lejligheden efter bytning vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, kan udlejeren straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal finde anvendelse i udlejerens ejendomme.

Stk. 4. Den, der ved bytning opnår en bolig i en almen andelsboligorganisation, skal indtræde som medlem af andelsboligorganisationen.

Stk. 5. Ved bytning af almene ungdomsboliger og almene ældreboliger kan lejeren kun bytte med personer, som ikke opfylder betingelserne for at komme i betragtning til sådanne boliger, hvis kommunalbestyrelsens samtykke foreligger.

Stk. 6. Ved bytning af en bolig i et bofællesskab skal den pågældende bolig efter bytningen bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.

Med den nye almene lejelov og ophævelsen af bekendtgørelsens §§ 13-14 er der sket en betydelig forenkling af reglerne om bytte af almene boliger.

Reglerne om bytte er nu udtømmende fastsat i § 69 i den almene lejelov - og reglerne svarer stort set til reglerne for bytte af private udlejningsboliger.

Efter de nye regler har lejeren ret til at bytte med en lejer af en anden bolig (uanset om denne er almen eller privat).

Udlejeren (boligorganisationen) kan dog modsætte sig bytning, hvis:

- den fraflyttede lejer ikke har beboet boligen i 3 år,

- boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum, eller

- udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Det skal understreges, at udlejer (fortsat) ikke har pligt til at modsætte sig en bytning, selvom én af de tre situationer foreligger. Det kan f.eks. være rimeligt at tillade en bytning, selvom lejeren ikke har boet i boligen i 3 år, hvis lejeren har behov for at bytte. Det kan ligeledes være rimeligt at tillade bytning, selvom boligen efter bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum, hvis boligen - der vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum - er større end den nuværende.

En rimelig grund for udlejer til at modsætte sig bytning kan f.eks være, at betingelserne for at afvise en lejer efter bekendtgørelsens § 12 a er opfyldt.

Boligernes størrelse, og husstandenes størrelse og sammensætning har ikke længere betydning ved bytte - bortset fra, at udlejer kan modsætte sig bytning, hvis boligen vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum efter bytningen.

Det betyder f.eks., at et par i en privat 4-rums bolig nu kan bytte med et par i en almen 4-rums bolig, og at en enlig i en almen 5- rums bolig kan bytte med et par i en almen 4-rums bolig.

Hvis en lejer i en almen bolig ønsker at bytte til en privat udlejningsbolig, kan der ligeledes være særlige vilkår, der skal opfyldes i henhold til den private lejelov. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis lejeren ønsker at bytte til en bolig i en pensionskasse eller i en stiftelse. Andelsbolig- organisationer.

Den, der ved bytning opnår en bolig i en andelsboligorganisation, skal ifølge § 69, stk. 3, i den almene lejelov melde sig ind i andelsboligorganisationen.


Besøg  
015798